BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 138/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 3617/SXD-BKT ngày 21/5/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3617/SXD-BKT ngày21/5/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất về việc áp dụng hệ sốtầng (K) cho việc tính giá chuyển quyền sử dụng đất ở để bán nhà ở thuộc sở hữunhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủđối với căn hộ tại chung cư có sử dụng thang máy. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng trả lời như sau:

Khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theoNghị định 61/CP , việc xác định giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng đối với cănhộ nhà chung cư được thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 1 của Nghị định 21/CPngày 16/4/1996 của Chính phủ. Việc áp dụng hệ số tầng cao khi xác định giá đấtở theo quy định nêu trên đã được các địa phương thực hiện từ nhiều năm nay. Vìvậy, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện theo đúng quyđịnh trên nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện các quy định củapháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà