BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/LĐTBXH-LĐTL
V/v hợp đồng lao động với người lao động làm việc không trọn thời gian

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạnIternational SOS Việt Nam
(Đ/c: Tầng 4- 72 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 179/2014 ngày26/12/2014 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Iternational SOS Việt Nam đề nghịhướng dẫn về việc giao kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc khôngtrọn thời gian, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34của Bộ luật Lao động thì người lao động làm việc không trọn thời gian đượchưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian,quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động,vệ sinh lao động.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22của Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn màngười lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợpđồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợphai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉđược ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phảiký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ vào các quy định nêu trên vànội dung công văn số 179/2014 của Công ty thì khi giao kết hợp đồng lao độngvới người lao động làm việc không trọn thời gian, Công ty phải thực hiện ký hợpđồng lao động theo đúng quy định tại Điều 22 của Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitrả lời để Công ty biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh