BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/QLCL-CL1

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga
- Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản(NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tôi xin gửi tới Đại sứ quánvà Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga lời chúc nhân dịp năm mới 2014 và trìnhbày một số nội dung như sau:

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng vàwebsite của Cục Kiểm dịch động thực vật Liên Bang Nga (VPSS), chúng tôi đượcbiết ngày 17/01/2014, VPSS đã có văn bản số ФC-HB-8/668 thông báo đến các Cơquan kiểm soát cửa khẩu của VPSS về việc đình chỉ 05 doanh nghiệp chế biến,xuất khẩu thủy sản đã được Đoàn VPSS thanh tra tháng 12/2013 và đình chỉ nhậpkhẩu sản phẩm cá tra vào LB Nga của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày31/01/2014 với lý do "liên quan đến tính chất nghiêm trọng của những viphạm trong hệ thống của Việt Nam về đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộchuỗi sản xuất từ nuôi trồng đến xuất khẩu bị phát hiện trong quá trình thanhtra". Mặc dù ngày 10/12/2013, NAFIQAD đã có công thư số 2325/QLCL-CL1 gửiVPSS trao đổi một số vấn đề bất cập, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và hướngdẫn của Ủy ban Codex đối với Đoàn thanh tra VPSS tại Việt Nam trong tháng12/2013 và đề nghị VPSS sớm gửi cho NAFIQAD dự thảo báo cáo kết quả chuyếnthanh tra để NAFIQAD có ý kiến góp ý trước khi thông báo chính thức. Tuy nhiên,đến nay NAFIQAD vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản chính thức nào của VPSS vềkết quả chuyến thanh tra.

Để có căn cứ khắc phục các tồn tại liên quan hệthống kiểm soát ATTP thủy sản xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời hướng dẫn cácdoanh nghiệp khắc phục sai lỗi và thực hiện đúng quy định của Liên minh Hảiquan, NAFIQAD đã có công thư số 139/QLCL-CL1 ngày 23/01/2014 gửi VPSS(chitiết tại văn bản gửi kèm). NAFIQAD trân trọng đề nghị Đại sứ quán, Thươngvụ Việt Nam tại LB Nga liên hệ, làm việc trực tiếp với VPSS để đề nghị Bạn sớmcó ý kiến về các nội dung NAFIQAD đề nghị tại công thư nêu trên.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán,Thương vụ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Châu Âu - Bộ Công Thương;
- Vụ HTQT;
- Lưu: VT, KH-TH, CL1.
- VASEP.

PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CL NLTS
Trần Bích Nga