BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 138/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 5235/CT-THNVDT ngày 9/9/2008 của Cụcthuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỏi về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1) Về việc hưởng ưu đãi thuế TNDN khi đăng ký lại và gia hạnthời gian hoạt động: Tổng cục Thuế đã có công văn số 1951/TCT-PCCS ngày22/5/2007 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố(photo kèm theo)

2) Về ưu đãi thuế đối với trường hợp không đáp ứng điều kiệnưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư.

- Điểm 4 mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Trong quá trình hoạt động nếu doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh không đạt cáctiêu chuẩn để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế TNDNtheo quy định tại Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP thì doanhnghiệp không được hưởng ưu đãi. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế đối vớidoanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà doanhnghiệp thực tế đạt được hàng năm để xác định mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi vàthực hiện quyết toán thuế TNDN theo mức thuế suất đó, đồng thời báo cáo với BộTài chính và cơ quan cấp giấy phép đầu tư biết".

- Điểm 2.1 mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ sở kinh doanh tự xác định cácđiều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, sốlỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tạimục IV Phần D Thông tư này.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinhdoanh phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinhdoanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhậpchịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

- Trước năm 2004 đơn vị không đáp ứng được điều kiện ghitrong Giấy phép đầu tư thì cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế đối vớidoanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện mà doanh nghiệp thực tế đạt được để ápdụng mức thuế ưu đãi đồng thời báo cáo với Bộ Tài chính và cơ quan cấp giấyphép đầu tư biết.

- Từ năm 2004, doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãivà xác định mức ưu đãi, thời gian áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo đúng các điềukiện ưu đãi mà doanh nghiệp đáp ứng.

3) Về ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp năm đạt điềukiện ưu đãi, năm không đạt điều kiện ưu đãi: Vấn đề này, Bộ Tài chính đang tậphợp có công văn hướng dẫn chung.

4) Trường hợp dự án ghi trong Giấy phép đầu tư xuất khẩutrên 80% sản phẩm, thực tế doanh thu xuất khẩu của đơn vị bằng 78% trên tổngdoanh thu nhưng số liệu của đơn vị thì 100% sản phẩm chế biến của đơn vị làxuất khẩu thì Cục thuế phải kiểm tra cụ thể chính xác các số liệu của đơn vị đểáp dụng ưu đãi thuế cho đơn vị theo đúng các điều kiện doanh nghiệp đáp ứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương