HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138/TĐKT
V/v lưu ý khi xem xét, đề nghị phong tặng Anh hùng

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Hội đồng TĐKT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ,
- Hội đồng TĐKT các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW,
- Hội đồng TĐKT cơ quan TW các đoàn thể,
- Hội đồng TĐKT các Tổng Công ty 91.

Những năm qua, một số Bộ, ngành, địa phương đề nghị nhà nước xem xét phong tăng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, có những trường hợp chưa thật bám sát tiêu chuẩn do Chính phủ quy định. Hội đồng TĐKT Trung ương lưu ý các Bộ, ngành, địa phương:

- Chỉ lựa chọn đề nghị những đơn vị, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, rõ về hành vi anh hùng (dám nghĩ, dám làm) thực sự là tấm gương sáng được nhân dân thừa nhận, suy tôn.

- Tập thể BCS Đảng Bộ, ngành hoặc tập thể Tỉnh uỷ, Thành uỷ cho ý kiến trước khi chính quyền làm thủ tục trình Chính phủ.

- Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cần thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp để tuyên truyền các điển hình tiên tiến, qua đó lấy thêm dư luận về sự đồng tình của quần chúng nhân dân đối với các đơn vị đề nghị phong tặng Anh hùng.

Hội đồng TĐKT Trung ương đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội đồng TĐKT các cấp để việc xem xét, phong tặng Anh hùng đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo Quy định số 38/QĐ-TTg ngày 06 tháng 03 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TRUNG ƯƠNG
TỔNG THƯ KÝ - THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG
Cao Kim Hường