THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/TTg-KTN
V/v Đề án phát triển các dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn số 5265/TTr-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2012), ý kiến thống nhất tại cuộchọp Thường trực Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2013 (tham dự có lãnh đạo cácBộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môitrường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo các Tập đoàn: Dầukhí Việt Nam, Điện lực Việt Nam và các Phó Thủ tướng) về Đề án tổng thể pháttriển các dự án đưa khí thiên nhiên hóa lỏng vào sử dụng tại Việt Nam, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thông qua về chủ trươngphát triển chuỗi dự án khí - điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tạiSơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận với các nội dung chính như sau:

- Dự án Kho - cảng nhập LNG Sơn Mỹ:công suất 6 triệu tấn/năm, được phân kỳ thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 khoảng3,6 triệu tấn/năm vận hành vào năm 2019-2020, giai đoạn 2 nâng công suất lên 6triệu tấn/năm vận hành sau năm 2020 (dự kiến 2023). Có tính đến khả năng mởrộng công suất đến 10 triệu tấn/năm sau năm 2025.

- Dự án Trung tâm điện lực Sơn Mỹ:gồm Nhà máy điện Sơn Mỹ I với công suất 2.000 MW vận hành vào năm 2019 và Nhàmáy điện Sơn Mỹ II với công suất 2.000 MW vận hành vào năm 2020.

- Dự án Hệ thống truyền tải điện (đấunối Trung tâm điện lực Sơn Mỹ vào hệ thống lưới điện quốc gia): gồm 1 đường dây500kV mạch kép về khu vực Đồng Nai và 3 đường dây 200 kV mạch kép về Phan Thiếtvà Bà Rịa - Vũng Tàu (chi tiết sẽ được xác định khi phê duyệt Dự án đầu tưTrung tâm điện lực Sơn Mỹ).

- Dự án Đường ống Sơn Mỹ - Phú Mỹ:công suất tối đa 8 tỷ m3/năm, vận hành sau năm 2020 (dự kiến 2023).

2. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Công Thương:

- Phê duyệt Đề án.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ,ngành liên quan chỉ đạo việc thực hiện chuỗi dự án khí - điện LNG tại Sơn Mỹtheo đúng quy định, đúng tiến độ, bảo đảm dự án triển khai đồng bộ, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan làm thủ tục bổ sung các dự án điện thuộc chuỗi các dự án trên vào Quyhoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét tới năm 2030,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ các cơ chế chính sách cầnthiết đối với từng dự án thành phần.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ liênquan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành cácvăn bản pháp quy, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia để đảm bảo các dựán trong Chuỗi được quản lý chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Báo cáo Thủ tướngChính phủ trong quý I năm 2013.

b) Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm thủ tục bổ sung Cảng chuyên dùng dầukhí Sơn Mỹ (phục vụ nhập LNG, ...) vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thốngcảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh: BìnhThuận, Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch liên quan(trong đó có Quy hoạch sử dụng đất) đối với các dự án thuộc Đề án sử dụng LNGtại Sơn Mỹ; hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư và đầutư các dự án trên địa bàn tỉnh.

d) Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủtrì lập dự án đầu tư các công trình lưới điện đồng bộ với Trung tâm điện lựcSơn Mỹ.

đ) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủtrì lập dự án đầu tư các dự án:

- Dự án kho - cảng nhập LNG Sơn Mỹ,tỉnh Bình Thuận;

- Dự án Đường ống dẫn khí Sơn Mỹ -Phú Mỹ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT, TN&MT, KHCN, TP, QP, CA;
- Tổng công ty Khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3), MT. (38b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải