BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1380/LĐTBXH-TL
V/v phụ cấp chức vụ làm cơ sở thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 508/CV-LĐTL ngày 28/3/2003 của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam vận dụng xếp lương chuyên môn, cộng phụ cấp chức vụ (tương đương với cấp phòng, ban quản lý của Tổng công ty) theo phân hạng tạm thời của Tổng công ty làm cơ sở thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức quản lý các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Ban quản lý dự án và các trung tâm (trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí, Trung tâm an toàn và môi trường dầu khí, Trung tâm thông tin dầu khí) thuộc Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, cụ thể:

CHỨC DANH

Mức phụ cấp chức vụ theo hạng được xếp

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

1. Giám đốc và tương đương

2. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng

3. Trưởng phòng và tương đương

4. Phó trưởng phòng và tương đương

0,6
0,5

0,4

0,3

0,5

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,15

0,3

0,2

0,15

0,10

2/ Đề nghị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam liên hệ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng