BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/TCHQ-TXNK
V/v: Trả lời một phần kiến nghị của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA
(Khu công nghiệp Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7396/TPCV ngày 01/03/2013 của Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC VINA về một sốvấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh bột nhựa PVC, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền,Tổng cục Hải quan có ý kiến về kiến nghị đầu tiên tại công văn của Công ty nhưsau:

Về đề nghị sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa: Danhmục hàng hóa XNK Việt Nam năm 2012 được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Danh mụcHS 2012 và Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN 2012 (AHTN 2012) đã được thống nhấtgiữa các nước ASEAN. Do vậy, Việt Nam không thể tự sửa đổi, bổ sung mô tả hànghóa vào Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Về đề nghị xem xét và thống nhất cách phân biệtđối với hai loại bột nhựa PVC-E và bột nhựa PVC-S nêu trên: bằng mắt thường thìrất khó để có thể phân biệt được hai loại bột nhựa PVC sản xuất theo công nghệnhũ tương (PVC-E) và bột nhựa PVC sản xuất theo công nghệ huyền phù (PVC-S).Cũng vì lý do này nên từ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tưsố 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 đến Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã điều chỉnh thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng này về cùng một mức là 5%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang