BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1380/TCT-CS
V/v hóa đơn thu phí ngân hàng tự in từ máy vi tính

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số 4578/CT-QTTVAC ngày 25/03/2009 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vềviệc hóa đơn thu phí dịch vụ ngân hàng tự in từ máy vi tính, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Khoản2, Điều 13 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định vềin, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồngđến 2.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn tự in không đăng kýsử dụng hóa đơn với cơ quan thuế”.

Căncứ điểm 2.1, mục IV, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BộTài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổchức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đăng ký sử dụng hóa đơn tựin theo quy định như sau …”

Điểm3 công văn số 12962 TC/TCT ngày 09/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một sốvướng mắc trong quyết toán thuế của ngân hàng thương mại hướng dẫn: “Trường hợpcác ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máyvi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng sốtiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũngđược coi là hóa đơn GTGT. Các ngân hàng sử dụng chứng từ theo đúng nội dung quyđịnh nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quanthuế địa phương”.

Căncứ vào quy định trên thì chứng từ thu phí ngân hàng in từ máy tính được bổ sungđầy đủ các chỉ tiêu như hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 12962 TC/TCT của BộTài chính nêu trên được coi là hóa đơn GTGT để sử dụng làm căn cứ tính thuế.

Đốivới việc ngân hàng sử dụng hóa đơn tự in từ máy tính không đăng ký mẫu với cơquan thuế thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra và xử lý cụ thể theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương