BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1380/TM-XNK
V/v: quá cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu Cục đường sắt Côn Minh- Trung Quốc

Trả lời đơn xin quá cảnh của Công ty Xuất nhập khẩu Cục đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) ngày 16/6/2003

Địa chỉ: Thành phố Công Minh- tỉnh Vân Nam- Trung quốc

Điện thoại: 0086.873.3428885, Fax: 00P6.873.342.1542

Tài khoản số: 2507043109022503604 tại Ngân hàng Công thương Trung quốc, chi nhánh Hà Khẩu.

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam cho phép công ty quá cảnh hàng hoá theo quy định sau đây:

1.Tên hàng: Hoá chất hưu cơ các loại, nhựa mới 100%

2.Số lượng:

- Acrylic Acid 1.000 tấn

- Methyl phenol 1.000 tấn

- Polyvinyl Acetate Emulsion 1.000 tấn

- Phthalic Anhydride Derivative 1.000 tấn

- Benzyl Alcohol Derivative 1.000 tấn

- Ethanolamine 1.000 tấn

3.Trị giá: 650.000 USD

4.Bao bì và ký mã hiệu: Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu của từng loại mặt hàng

5.Cửa khẩu nhập hàng: Cảng Hải Phòng

6.Cửa khẩu xuất hàng: Lào Cai

7.tuyến đường vận chuyển: Hải Phòng- Lào Cai

8.Phương tiện vận chuyển: Tàu hoả

9.Thời điểm quá cảnh: Từ 23/6/2003 đến 31/12/2003

10.Tuân thủ luật pháp Việt Nam về quá cảnh hàng hoá.

Việc vận chuyển hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do công ty Vận tải và Đại lý vận tải (Tổng công ty xuất nhập khẩu Nông sản và Thực phẩm chế biến) đảm nhiệm.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2003./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu