B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 13806/BTC-TCNH
V/v nhập khu máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: …………………………………….

Để giải quyếtvướng mc đi với việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởngtheo quyđịnh tạiNghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinhdoanh trò chơiđiện tử có thưởngdành cho người nước ngoài (Nghị định s86/2013/NĐ-CP ); Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tạiCông văn số 6453/VPCP-KTTH ngày 18/8/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chínhhướng dn doanh nghiệp thực hiện nhưsau:

1. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP doanhnghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có smáy trò chơi điện tử có thưởng đanghoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật trước khi Nghị định số86/2013/NĐ-CP có hiệu lực được nhập khẩu máy mới thay thế máy cũ đã tái xuất hoặctiêu hủy theo quy định.

2. Việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp tuân thủNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóaquốc tế và các hoạt động đại lýmua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, các quy định của phápluật về xuất, nhập khẩu có liên quan và phải đúng chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưng theo quy định tại Thông tư s 11/ 2014/TT-BTC nêu trên.

3. Khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởngmới thay thế máy cũ đã tái xuất hoặc tiêu hủy, đ nghị doanh nghiệp xuất trình bản giấytờ khai hải quan xác nhận đã tái xuất mặt hàng này trong trường hợp trước đâydoanh nghiệp thực hiện khai báo thủ công; hoặc cung cấp số tờ khai hải quan trong trường hợp trước đây doanh nghiệpđã thực hiện khai báo điện tử; hoặc xuấttrình Biên bản tiêu hủy máy trò chơi điện tử có thưởng theo mẫu Phụ lục số 02ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP cho cơ quan hải quan nơilàm thủ tục làm cơ sở so sánh đốichiếu, xác định số lượng, chủng loại, loại hình máy trò chơi điện tử cóthưởng mới thay thế máy cũ được phép nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo đ doanh nghiệp biết và trin khai thực hiện theo đúng quy địnhcủa pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ VHTTDL;
- Tổng cục Hải quan;
-
Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCNH (NTQ.Trang-70b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Dương