CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1381/CP-QHQT
V/v Danh mục dự án Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam sử dụng Quỹ FSP (Pháp)

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính,Văn hóa - Thông tin, Khoa học và Công nghệ,
- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc.

Xét đề nghị của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (văn bản số 933/KHXH-QT ngày 22 tháng 8 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6446BKH/KTĐN ngày 09 tháng 10 năm 2002) về danh mục dự án Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam sử dụng Quỹ FSP, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc sử dụng Quỹ Đoàn kết ưu tiên của Pháp (FSP) cho dự án "Phát huy di sản bảo tàng Việt Nam" do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia là cơ quan chủ quản.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ đề nghị phía Pháp tài trợ dự án.

- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia phối hợp với các quan hữu quan Việt Nam và phía Pháp hoàn chỉnh dự án, chuẩn bị dự thảo Thỏa thuận tài chính Quỹ FSP cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm