TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1381/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 313/HQTP .GTT ngày 07/2/2006 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng đồng hồ đeo tay nhập khẩu thuộc tờ khai số 12066/NK /KD-SB ngày 30/05/2005. Tổng cục có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 87/2004/TT-BTC Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 hướng dẫn khi xác định giá tính thuế Cục Hải quan địa phương căn cứ vào dữ liệu giá đồng thời cho phép bổ sung dữ liệu giá đối với các trường hợp chưa được quy định giá tính thuế trong Danh mục dữ liệu giá và điều chỉnh các mức giá bất hợp lý, không còn phù hợp trong Danh mục dữ liệu giá. Cục Hải quan TP.HCM chưa làm, vì vậy để xử lý thống nhất đề nghị Cục Hải quan TP.HCM thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 5056/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2005 và tiếp tục báo cáo việc thực hiện điểm 2 công văn này của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An