BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1381/TCT-TNCN
V/v vướng mắc khi thực hiện quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tếViệt Nam

Trả lời công văn số 101/2010/VIS-PC ngày 23/03/2010 của Côngty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đề nghị hướng dẫn đối với một số vướngmắc khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Về thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1.3, điểm 1, mục II, phần BThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CPngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thunhập cá nhân thì trường hợp tổ chức phát hành hoặc Công ty chứng khoán làm đơnvị quản lý sổ cổ đông được tổ chức phát hành ủy thác chi trả cổ tức cho cổ đôngthì thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế của cổ đông là thời điểm tổ chứcphát hành hoặc Công ty chứng khoán làm đơn vị quản lý sổ cổ đông trả cổ tức chocác cá nhân.

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2.2.3, điểm 2, mục II, phần BThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên và quy địnhtại điều 405 Bộ Luật dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 14/6/2005 thì thờiđiểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực để làm căn cứ xác định thunhập chịu thuế là thời điểm giao kết hợp đồng của các cá nhân.

2. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Căn cứ vào Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BộTài chính nêu trên và công văn số 451/TCT-TNCN ngày 8/02/2010 về việc quyếttoán thuế thu nhập cá nhân năm 2009 thì:

- Trường hợp cá nhân thỏa mãn các điều kiện tại điểm 1, mụcI, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì cánhân là đối tượng cư trú. Cá nhân cư trú phải tính và khai thuế đối với thunhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, khôngphụ thuộc vào việc cá nhân làm việc cho Công ty tại Việt Nam hay Công ty tạinước ngoài.

- Trường hợp cá nhân đóng phí công đoàn thì khoản tiền nàykhông được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

- Các khoản thu nhập do làm thêm như đi dạy, tư vấn cho đốitác … được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

- Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm,làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày,làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật lao động không phải chịu thuế Thunhập cá nhân.

- Các khoản chi như trang phục, ăn ca … nếu đã có văn bảnhướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đối tượng được hưởng, về chế độchi thì thực hiện theo hướng dẫn của văn bản đó và không tính vào thu nhập củacá nhân nhận khoản khoán thu nhập này. Đối với đơn vị chi trả là doanh nghiệp,mức khoán chi được thực hiện theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bảnhướng dẫn của Luật thuế TNDN.

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công vàtự quyết toán thì hồ sơ quyết toán thuế bao gồm tờ khai quyết toán thuế, cácchứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm. Do đó, nếu cánhân đã được các đơn vị chi trả khấu trừ thuế trong năm thì cá nhân yêu cầu cácđơn vị chi trả cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để làm căn cứ thực hiệnquyết toán thuế.

3. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Về vấn đề xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từchuyển nhượng vốn của các cổ đông tại các Công ty Cổ phần, Tổng cục Thuế đangtrình Bộ có hướng dẫn chung và sẽ gửi cho Công ty khi có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tếViệt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Vụ Chính sách Thuế (BTC);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương