BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1381/TM-XNK
V/v nhập khẩu hàng hoá thanh toán nợ với Lào

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Bộ Thương mại nhận được công văn số 261 CV/ UB-KT ngày 10/6/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ an về việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy của Công ty Xuất nhập khẩu Nghệ An. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 61/CPKTTH ngày 19/1/1999 về việc đổi hàng và thanh toán nợ với lào năm 1999, ngày 5/2/1999 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản liên tịch số 0557/TM-TCHQ hướng dẫn thực hiện công văn số 61/CP-KTTH của Chính phủ.

Căn cứ quy định tại hai văn bản dẫn trên, sau khi xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Công ty Xuất nhập khẩu Nghệ an, Bộ Thương mại đã có công văn số 3124/TM-XNK ngày 2/7/1999 cho phép Công ty được nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy để thanh toán nợ tiền hàng theo 2 hợp đồng trao đổi hàng hoá với các doanh nghiệp Lào.

Theo nội dung công văn số 3124/TM-XNK ngày 2/7/1999 của Bộ Thương mại thì việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy của công ty Xuất nhập khẩu Nghệ an để thanh toán nợ với Lào phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

- Trị giá linh kiện xe hai bánh gắn máy Công ty nhập khẩu theo mỗi hợp đồng tối ta không vượt quá trị giá hàng hoá công ty đã thực xuất khẩu theo mỗi hợp đồng tối đa không vượt quá trị giá hàng hoá công ty đã thực xuất khẩu theo hợp đồng đó; nhưng phải bảo đảm tổng số lượng linh kiện xe hai bánh gắn máy mà công ty thực nhập khẩu theo cả hai hợp đồng không được vượt quá số lượng linh kiện xe 2 bánh gắn máy đã được Bộ Thương mại duyệt tại công văn số 3124/TM-XNK dẫn trên.

- Phần trị giá hàng hoá Công ty đã thực xuất mà chưa được Bộ thương mại cho phép nhập khẩu bằng linh kiện xe 2 bánh gắn máy Công ty phải trao đổi với Bạn để thanh toán bằng hàng hoá khác hoặc tiền theo đúng các quy định quản lý hiện hành để bảo đảm thu hồi nợ.

Bộ Thương mại xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh được biết và chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu