VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1381/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn bảnsố 228/UBND-XDNĐ ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc Điều chỉnh quy hoạch chungxây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan nghiên cứu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phongđáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển ổn định và bền vững;

- Bộ Xây dựng thẩm định Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựngKhu kinh tế Vân Phong trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính xin phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa và Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (13)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý