VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1381/VPCP-PC
V/v Phá sản doanh nghiệp 100% vốn nước đầu tư nước ngoài trong trường hợp vắng chủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (số 684/UB-CNN ngày 24 tháng 02 năm 2003) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến giải quyết xử lý phá sản doanh nghiệp đối với doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản nhưng vắng chủ hoặc không có người đại diện hợp pháp.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến bằng văn bản về nội dung đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên (kèm theo hồ sơ), gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2003 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần