BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1382/BGTVT-KHĐT
V/v: Chỉ định thầu Tư vấn bước lập dự án đầu tư một số dự án cấp bách

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ GTVT đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư một số dựán quan trọng, cấp bách thuộc các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vựcđồng bằng sông Cửu Long.

Căn cứ Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chínhphủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựngvà cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đáp ứng tiến độ côngtrình, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện công tác chỉ địnhthầu tư vấn trong bước lập dự án đầu tư các dự án sau:

1. Dự án Khôi phục, cải tạo QL20 nối từ tỉnh Đồng Nai đếntỉnh Lâm Đồng.

2. Dự án tuyến đường An Hữu – Cao Lãnh địa phận tỉnh TiềnGiang và Đồng Tháp.

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng QL1 đoạn cửa ngõthị xã Bạc Liêu.

4. Dự án đầu tư xây dựng cầu Nhị Kiều Km2069+472, QL1, thànhphố Cần Thơ.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục ĐBVN;
- Lưu VT, KHĐT(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức