BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1382/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trảlời công văn số 1868/CT-TTHT ngày 09/6/2009 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghịhướng dẫn về xác định thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Xác định năm đầu tiên để được hưởng ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn,giảm:

1.1.Đối với kỳ tính thuế năm 2007 và 2008

TạiĐiểm 4 và Điểm 6, Mục II, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 21/11/2007của Bộ Tài chính quy định:

“Trongthời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinh doanh thực hiệnnhiều hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinhdoanh không hạch toán riêng thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanhmiễn thuế, giảm thuế xác định bằng () tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷlệ phần trăm (%) của doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảmthuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế"

“Nămmiễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với Kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tínhthời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ Kỳ tính thuế đầu tiên cơ sởkinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các Kỳ tính thuế trướcchuyển sang)"

TạiĐiểm 4, Mục III, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

"Nămbắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh để xác định thời áp dụng thuế suất là nămđầu tiên cơ sở kinh doanh phát sinh doanh thu"

Căncứ theo các quy định nêu trên thì:

-Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính từ năm đầu tiên cơ sở kinh doanhphát sinh doanh thu.

-Thời gian miễn, giảm thuế: Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảmthuế tính liên tục kể từ Kỳ tính thuế đầu tiên cơ sở kinh doanh bắt đầu có thunhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các Kỳ tính thuế trước chuyển sang) .

1.2.Đối với kỳ tính thuế từ năm 2009

TạiĐiểm 6, Mục II, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính quy định:

"Thờigian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Phần này được tính liên tục từ nămđầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế"

TạiĐiểm 4, Mục III, Phần H, Thông tư số 130/200/TT-BCTC nêu trên quy định:

"Thờigian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Mục này được tính liên tục từ năm đầutiên doanh nghiệp có thu nhập từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế; Trườnghợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầutiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tínhtừ năm thứ tư".

Căncứ theo các quy định nêu trên thì:

-Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi: Được tính từ năm đầu tiên cơ sở kinh donhcó doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế.

-Thời gian miễn, giảm: Được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thunhập chịu thuế từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệpkhông có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thutừ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

2.Về xác định năm miễn thuế đầu tiên đối với trường hợp kỳ tính thuế đầu tiêntrên 12 tháng.

TạiĐiểm 3, Phần B, Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

"Trườnghợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanhnghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợpnhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 thángthì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thànhlập) hoặc kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặckỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanhnghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, họp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể,phá sản) để hình thành một kỳ kính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thunhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuốicùng không vượt quá 15 tháng.

TạiĐiểm 5, Mục III, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

"Nămmiễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tínhthời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanhnghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trướcchuyển sang). Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịuthuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới 12tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễnthuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếptheo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuếtiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộpvào. Ngân sách Nhà theo quy định. Kỳ tính thuế hướng dẫn tại điểm 3 PhầnB không áp dụng để xác định ưu đãi miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại điểmnày"

Căncứ theo các quy định trên thì năm miễn thuế, giảm thuế được xác định phù hợpvới kỳ tính thuế là 12 tháng, không áp dụng để xác định ưu đãi miễn thuế giảmthuế theo hướng dẫn tại điểm 3 Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.

Đềnghị Cục thuế tỉnh Long An căn cứ hướng dẫn nêu trên và thực tế của doanh nhiệpđể xác định năm miễn, giảm thuế cho phù hợp.

Tổngcục Thuế trả lời để cục Thuế tỉnh Long An biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương