BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1382 TCT/NV1
V/v: Hóa đơn GTGT ghi thiếu mã số thuế người mua

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 98 CT/LT ngày 28/2/2002 của Cục thuế tỉnh Nghệ An về việc hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn không ghi mã số thuế người mua, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: khi xét hoàn thuế cho các dự án sử dụng vốn ODA, Cục thuế kiểm tra, xem xét nếu đúng đối tượng được xét hoàn, hồ sơ xin hoàn thuế của đơn vị đầy đủ, đúng quy định, số liệu kê khai đúng thì Cục thuế giải quyết hoàn thuế cho đơn vị.

Trường hợp nếu đã đúng đối tượng được hoàn thuế như Cục thuế báo cáo nhưng hồ sơ hoàn thuế và tài sản kê khai hóa đơn không rõ ràng, Cục thuế cần kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT của đơn vị bán hàng và đơn vị mua hàng, các chỉ tiêu số lượng, giá cả và thuế ghi trên hóa đơn nếu khớp đúng, hóa đơn chỉ ghi thiếu mã số thuế của người mua thì Cục thuế xem xét phạt vi phạm hành chính về việc lập hóa đơn đối với đơn vị bán hàng và giải quyết hoàn thuế cho đơn vị.

Trường hợp Cục thuế kiểm tra các hóa đơn GTGT ghi thiếu mã số thuế của người mua hàng, phát hiện các chỉ tiêu số lượng, giá cả, số thuế ghi trên hóa đơn của người mua và người bán có khác nhau thì Cục thuế xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 754TCT/AC ngày 19/2/2002 của Tổng cục Thuế về việc xử lý các vi phạm về sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến