BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1382/TM-CSTNTN
Về việc xây dựng chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: UBND tỉnh Cần Thơ

Phúc đáp công văn số 1116/CV-UB ngày 1/04/203 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc đề nghị Bộ Thương mại giúp đỡ xây dựng chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo tại Cần Thơ, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Việc phát triển mạng lưới chợ nói chung, chợ đầu mối nông sản nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và bức xúc hiện nay của ngành thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán, tiêu thụ nông sản ngày càng tăng của các chủ thể sản xuất-kinh doanh cũng như của người tiêu dùng. Vì vậy, Bộ Thương mại hoan nghênh và đồng tình với chủ trương của UBND tỉnh Cần Thơ về việc xây dựng các chợ tập trung đầu mối trên địa bàn tỉnh, trong đó có chợ tập trung đầu mối chuyên doanh lúa gạo.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, dựa vào các tiêu chí xét chọn và điều kiện cụ thể của Cần Thơ, Bộ Thương mại chủ trương phối hợp cùng UBND tỉnh tiến hành xây dựng thí điểm chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo cấp khu vực tại Cần Thơ và giao cho Sở Thương mại làm chủ đầu tư. Sắp tới, Bộ Thương mại sẽ cử một đoàn công tác đến làm việc cụ thể với UBND tỉnh về vấn đề này. Thời gian và nội dung làm việc, Bộ Thương mại sẽ thông báo sau.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ