VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1383/VPCP-KTN
V/v đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 144/UBND-TH ngày 13tháng 01 năm 2009); ý kiến các Bộ: Bộ Giao thông vận tải (công văn số 638/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 562/BKH-KCHT &ĐT ngày 22 tháng 01 năm 2009) và Tài chính (công văn số 1645/BTC-ĐTngày 12 tháng 02 năm 2009) về việc đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn quatỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồngý Bộ Giao thông vận tải lập dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn quatỉnh Thanh Hóa; Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh ThanhHóa và các cơ quan liên quan về quy mô, tiến độ xây dựng, tổ chức quản lý dự ánvà đề xuất nguồn vốn để thực hiện dự án theo quy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnhThanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT:
Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C(18)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý