BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13834/BTC-TCHQ
V/v phân loại, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Namvà một số doanh nghiệp về việc phân loại, kiểm tra hồ sơhoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo quyđịnh quản lý nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để giảm thời gian, chi phí cho doanhnghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần cảicách thủ tục hành chính, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm dịch,vệ sinh an toàn thực phẩm (ví dụ như hàng hóa của doanh nghiệp nhập khẩu sản xuấtthủy sản, nông sản, thực phẩm), thuộcdiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 2 Điều41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, đề nghị Cục Hảiquan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc giảm tối đa thời gianxử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế: hoàn thuế, không thu thuế trong thời hạn20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, không thuthuế, không nhất thiết phải đủ 40 ngày mới xử lý xong việc kiểm tra, hoàn thuếcho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (thay trả lời công văn số 106/2015/CV-VASEP ngày 3/7/2015);
- Công ty TNHH INTERPLOUR Việt Nam (thay trả lời công văn số 114- 2015/L-I FV-LOG ngày 30/6/2015);
- Lưu: VT, TCHQ
(45b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái