BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1384/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan thông báo mẫu dấu,tên và chữ ký trên C/O mẫu D của Việt Nam và Philippines theo danh mục đínhkèm. Mẫu dấu, tên và chữ ký của cơ quan (Ban quản lý khu kinh tế Nhơn Hội tỉnhBình Định) và người có thẩm quyền ký phát hành C/O mẫu D của Việt Nam được dùngđể kiểm tra, đối chiếu C/O của các lô hàng nhập khẩu từ Khu kinh tế Nhơn Hộivào thị trường Việt Nam.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc