TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1384/TCT-DNK
V/v: Lập hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH XD-TM & KD nhà Nam Việt
58/1 Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/CV .06 ngày 20/3/2006 của Công ty TNHH XD – TM & KD nhà NAM VIỆT đề nghị Tổng cục cho ý kiến về việc sử dụng hóa đơn trong việc bán xe thu hồi nợ. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn và theo hướng dẫn sử dụng và ghi hóa đơn được quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì Công ty Phương Vinh xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH XD – TM & KD nhà Nam Việt khi trả hàng (để thu hồi nợ), Công ty TNHH XD – TM & KD nhà Nam Việt phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định khi bán hàng cho khách.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến