BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1384/TCT-ĐTNN
V/v: hạch toán chi phí mua Thẻ hội viên sân gôn và phí chơi gôn

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trảlời công văn số 236/CT-TTHT ngày 31/01/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc“hạch toán chi phí mua Thẻ hội viên sân gôn và chi phí chơi gôn” (đã nêu trongcông văn số 503 CT/TT & HT ngày 09 tháng 04 năm 2004 – đính kèm bản sao),Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 03 (Tài sản cố định hữu hình) vàChuẩn mực kế toán số 04 (Tài sản cố định vô hình) ban hành và công bố theoQuyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tàichính; Căn cứ hướng dẫn tại Mục III (Điểm 1), Mục IV (Điểm 6), Phần B Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; căn cứ vào thực tế doanhnghiệp mua “Thẻ hội viên sân gôn (có kỳ hạn và không có kỳ hạn) là để cho cáccá nhân trong Ban lãnh đạo của doanh nghiệp cũng như khách của doanh nghiệp sửdụng, thì Thẻ hội viên sân gôn không phải là tài sản cố định sử dụng cho hoạtđộng sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Do vậy, doanh nghiệp không được tínhkhoản chi phí mua Thẻ hội viên sân gôn vào chi phí hợp lý, đồng thời cũng khôngđược trích khấu hao giá trị của Thẻ hội viên sân gôn vào chi phí hợp lý khi xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cácchi phí chơi gôn phát sinh trong khi chơi gôn là khoản chi không liên quan đếndoanh thu và thu nhập chịu thuế, do đó không được tính vào chi phí hợp lý khixác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC;
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến