TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1384TCT/ĐTNN
V/v: thuế suất thuế GTGT 10% đối với nhóm hóa chất phụ gia xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty SIKA Hữu hạn Việt nam
- Cục thuế tỉnh Đồng nai

Trả lời công văn số 03-AC/SK/05 ngày 12/4/2005 của Công ty SIKA Hữu hạn Việt nam đề nghị được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 5% đối với sản phẩm của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định, tại Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì các loại hóa chất phụ gia dùng cho ngành xây dựng thuộc nhóm sản phẩm có thuế suất thuế GTGT là 10%. Quy định này được áp dụng thống nhất trong cả nước.

Vì vậy, sản phẩm của Công ty SIKA Hữu hạn Việt nam là các loại hoá chất phụ gia dùng cho ngành xây dựng thuộc nhóm sản phẩm có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty SIKA Hữu hạn Việt nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến