TNG CỤC THU
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13849/CT-TTHT
V/v thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Fuji Xerox Việt NamĐ/chỉ: Tầng 12, Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCMMST: 0310074234

Trả lời văn bản số 01- 12/CV-15 ngày 01/12/2015 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại Khoản 21 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế:

“…

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

- Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”.

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp của Công ty theo trình bày mua máy photocopy từ nhà cung cấp nước ngoài có kèm theo các phần mềm đã được xây dựng sẵn trong máy như: scan, xử lý đa phong chữ, xử lý hình ảnh... Đ được sử dụng các phn mm nêu trên Công ty phải thanh toán thêm tiền thì trước khi thanh toán tiền cho phía nước ngoài, Công ty phải thực hiện khấu trừ thuế nhà thầu, kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước như sau:

- Về thuế giá trị gia tăng: Bản quyền phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Công ty không phải khấu trừ thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Số thuế TNDNphải nộp

=

Doanh thu tínhthuế TNDN

X

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trêndoanh thu tính thuế (10%)

Trường hợp Công ty bán cho khách hàng trong nước máy photocopy kèm theo các phần mềm nêu trên, nếu giá bán bao gồm các phần mềm cung cấp sẵn trong máytính (không thu thêm tiền bản quyền) thì Công ty lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT theo thuế suất 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phm pháp lut đã đưc trích dẫn ti văn bản này.


Nơi nhận:
-Như trên;
- P.KT số 2;
-
P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga