TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1385/TCHQ-KTTT
V/v: Trình tự giải quyết KN

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Thái Bình Dương
74 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 02 PFP/HQ ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Công ty TNHH Thái Bình Dương về giá tính thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ công văn số 1889/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 4 năm 2003 của Tổng cục Hải quan quy định trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan đề nghị công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi xác định trị giá tính thuế để được giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định. Trường hợp không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của cơ quan hải quan cấp đó thì mới khiếu nại lên cấp tiếp theo. Tổng cục Hải quan chỉ xem xét, giải quyết khiếu nại của người khai hải quan khi có đã có văn bản trả lời của Cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi kèm trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An