BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1385/TCT-KK
V/v: kê khai, nộp thuế đối với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế TP Cần Thơ

Trảlời công văn số 35/CT-KKKTT ngày 21/02/2013 của Cục Thuế TP Cần Thơ đề nghịhướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế đối với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Mục II Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính: “Thunhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác…”.

Căncứ Điểm 5 Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thu nhập khác chịu thuế trong kỳ của doanh nghiệp: “Thu nhậpkhác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập nàykhông thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh củadoanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau: … Thu nhập từ lãitiền gửi…”

Căn cứcác quy định trên, khoản thu nhập từ lãi tiền gửi phát sinh do Công ty TNHH MTVHoa Tiêu nộp phí hoa tiêu vào tài khoản ngân hàng được coi là khoản thu nhậpkhác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp.

Côngty TNHH MTV Hoa Tiêu nộp thuế TNDN cho khoản lãi tiền gửi thu được vào Ngânsách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2012 củaBộ Tài chính.

ViệcCông ty không kê khai, nộp thuế TNDN đối với khoản phát sinh tiền lãi từ khoảnphí hoa tiêu Công ty gửi ngân hàng thì Cục Thuế xử phạt hành chính và phạt chậmnộp theo đúng quy định hiện hành về thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Cần Thơ biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu