VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/VPCP-QHĐP
V/v đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, y ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 325/TTr-BKHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với chương trình mục tiêu quốc gia, ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 340/BTP-PLDSKT ngày 04 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, xây dựng Nghị định nêu trên theo trình tự, thủ tục rút gọn, lấy ý kiến đầy đủ các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pp luật, trình Chính phủ trong Quý IV năm 2021.

2. Giao Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất cụ thể các cơ chế đặc thù về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực t chức thực hiện tại chính quyền các cấp, bảo đảm phù hợp với tính chất đặc thù của từng chương trình và chủ trương của Đảng, quy định pháp luật hiện hành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đ tng hợp, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các bộ, cơ quan và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan: TP, XD, TC, NV, NG, VHTTDL, CA, QP, TTTT, CT, GDĐT, GTVT, Y tế, NHNN, NHCSXH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KGVX, NN, CN, KTTH, TCCV, QHQT; Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng