BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1386/BGTVT-KHĐT
V/v: Chỉ định thầu tư vấn lập dự án Nạo vét luồng tàu trọng tải 5.000-10.000DWT qua cửa Định An vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 259/TTg-KTN ngày 20/02/2009 về việc "Chỉ định thầu tư vấn lập dự án nạovét luồng tàu trọng tải 5.000 - 10.000DWT qua cửa Định An vào sông Hậu", BộGiao thông vận tải có ý kiến như sau:

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiệnchỉ định nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư công trình Nạo vét luồng tàu trọng tải5.000 – 10.000DWT qua cửa Định An vào sông Hậu theo quy định hiện hành, đảm bảochất lượng, tiến độ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức