TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hoá đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Organo (Việt Nam).
Đ/c: EBM Building, Floor6, 394 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh.
MST 0310265849

Trả lời văn thư số 002/2013OV ngày 07/3/2013 củaCông ty về sử dụng hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy địnhtrường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Hàng hoá, dịch vụ được người nộp thuế tại ViệtNam cung cấp ở ngoài Việt Nam,... ”

Trường hợp Công ty theo trình bày dự định ký hợpđồng kinh tế cung cấp một số thiết bị xử lý nước thải cho khách hàng tạiSingapore từ nguồn hàng mua tại các nước Malaysia, Đài Loan (hàng hoá mua bántại nước ngoài, không nhập khẩu vào Việt Nam) thì khi cung cấp hàng hoá chokhách hàng, Công ty sử dụng hoá đơn xuất khẩu.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKTT số 2;
- Web;
- Lưu: (HC,TTHT)
491 – 61128/ Tri15

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga