B YT
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1386/KCB-PHCN&GĐV/v thực hiện quy định Thông tư số 46/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
-
Y tế các Bộ, Ngành.

Ngày 31/12/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số46/2013/TT-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấutổ chức của cơ sở phục hồi chức năng(sau đây viết tắt là Thông tư số 46/2013/TT-BYT ) Thông tư này có hiệu lực từngày 27 tháng 02 năm 2014. Tại Điều 26, Thông tư nêutrên có quy định: “Các cơ s khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa PHCN hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực đượcphép tiếp tục hoạt động, nhưng phảithực hiện theo hình thức tổ chức của cơ sở PHCN quy định tại Điều 2 Thông tưtrước ngày 01 tháng 01 năm 2015”.

Ngày 28/3/2014, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tếđã có công văn số 256/KCB-PHCN &GĐ đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo các Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng trực thuộcS Y tế thực hiện các thủ tục cần thiếtcho việc đổi tên thành Bệnh viện Phục hồi chức năng theo quy định của Thông tưs46/2013/TT-BYT Việc đổi tên Bệnhviện phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Đến nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được báo cáo của 10 bệnh viện Phục hồi chức năngđã hoàn thành việc đổi tên, đó là bệnh viện PHCN các tỉnh: Bắc Giang, Ninh Thuận,Đồng Tháp, Đà Nng, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thái Nguyên, Lâm Đồng,Thừa Thiên-Huế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, Ngành khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Hoàn thành việc đổi tên Bệnh viện theo quy định của Thông tư46/2013/TT-BYT trước ngày 31/12/2014.

2. Cử cán bộ học chuyên khoa Phục hồi chức năng theo các chức danhchuyên môn quy định tại Điều 4,Thông tư 46/2013/TT-BYT .

3. Theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Thông tư 46/2013/TT-BYT : “Ngoàicác chức danh chuyên môn quy định từKhoản 1 đến Khoản 8 Điều này, việc chỉđịnh, tham gia thực hiện PHCN còn cócác chức danh chuyên môn về chấnthương chỉnh hình, y học thể thao, bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa,điềudưỡng và các chức danhchuyên môn khác có kiến thức, kỹ năng về PHCN”.

Quy định về có kiến thức, kỹ năng về PHCN ở trên đượchiểu là: Các đốitượng này đã đượcđào tạo, tập huấn về PHCN và được giám đốc bệnh viện nơiđối tượng công tác hoặc giám đốc bệnhviện PHCN xác nhận khả năng, phạm vihoạt động chuyên môn về PHCN và cho phép khám, chỉ định điều trị PHCN;Hoặc là các đối tượng này có chứngchỉ hoặc có giấy chng nhận đã được đàotạo, tập huấn về PHCN với tổng thờigian tham gia các đợt đào tạo, tập huấn là01 tháng (22 ngày làm việc) trở lêndo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoặc SY tế hoặc các bệnh viện PHCN, trung tâm PHCN hoặc các bệnh viện tuyến tỉnhtrở lên có khoa PHCN tổ chức.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông báo để các Sở Y tế,các bệnh việntrực thuộc Bộ Y tế, Y tế cácBộ, Ngành và các cơ quan có liên quan biết, chỉ đạocác đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Thứ trưng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
-
Vụ BHYT;
-
Bo hiểm XHVN;
-
BV. ĐD-PHCN các tnh;
-
Lưu: VT, PHCN&GĐ.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê