BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Liên quan đến việc hoàn thuế giátrị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC theo công văn số 1782/CT-KTT1 ngày 7/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước, ngày 9/4/2013, đạidiện các Vụ chức năng của Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và kế toán thuế, Vụ Chínhsách, Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra) đã họp trực tuyến với đại diện các đơn vị: CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Căn cứ nội dung cuộc họp nêu trên, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh căn cứ các quy định hiện hành làm việc với Công ty cổ phần đầu tư vàthương mại DIC (dưới đây viết tắt là Công ty DIC) để xác định rõ trường hợp củaCông ty DIC là điều chuyển tài sản cho Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và thươngmại DIC tại Bình Phước (dưới đây viết tắt là Chi nhánh DIC) hay Công ty DIC gópvốn vào Chi nhánh DIC, làm rõ phần chênh lệch giữa giá trị tài sản Công ty DICxuất cho Chi nhánh DIC với giá trị Công ty DIC đã đầu tư, mua của Công ty SơnHồng và làm rõ dấu hiệu vi phạm sử dụng hóa đơn của hóa đơn GTGT ký hiệu AA/11Psố 003226 do Công ty xuất cho Chi nhánh công ty DIC lập ngày 01/2/2012.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báocáo kết quả thực hiện các công việc nêu trên về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và kếtoán thuế, số 123 Lò Đúc, thành phố Hà Nội) đồng thời gửi Cục Thuế tỉnh BìnhPhước được biết trước ngày /5/2013.

- Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phướctrên cơ sở xác định trường hợp điều chuyển tài sản hay góp vốn (căn cứ kết quảlàm việc của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh) để giải quyết khấu trừ, hoàn thuếcủa Chi nhánh công ty DIC theo đúng quy định; thực hiện kiểm tra việc kê khai,nộp thuế của Chi nhánh Công ty DIC từ sau kỳ đề nghị hoàn thuế nêu tại công văn 1782/CT-KKT1 ngày 07/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước cho đến nay.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp đônđốc Công ty TNHH sản xuất xi măng Sơn Hồng đến làm việc, thực hiện kiểm trathuế tại Công ty để xác định nghĩa vụ thuế của tài sản cố định chuyển nhượngcho Công ty DIC (hóa đơn GTGT Công ty xuất cho Công ty DIC, việc kê khai, nộpthuế đối với hóa đơn nêu trên), tình hình kê khai, nộp thuế hoạt động sản xuất,kinh doanh của Công ty Sơn Hồng; trường hợp doanh nghiệp không hợp tác Cục Thuếphối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ về các hành vi códấu hiệu trốn lậu thuế của Công ty TNHH sản xuất xi măng Sơn Hồng chuyển cơquan chức năng giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT); CS, PC;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu