BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1386 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH

Tổng Cục thuế nhận được công văn số 17/03/CV-SPDWO đề ngày 24/3/2003 của Công ty Dược phẩm Shinpoong Daewoo Việt Nam TNHH (Công ty Shinpoong Daewoo) hỏi về việc xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì các cơ sở hạch toán phụ thuộc của Công ty hoạt động kinh doanh ở địa phương khác với địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở chính, nếu xác định được thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào thì cơ sở phụ thuộc phải kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở hạch toán phụ thuộc kinh doanh.

Căn cứ theo quy định trên, Công ty Shinpoong Daewoo phải kê khai, nộp thuế GTGT liên quan đến hoạt động của Công ty tại 2 địa điểm là tỉnh Đồng Nai (nơi có trụ sở chính) và tại thành phố Hồ Chí Minh (nơi có chi nhánh của công ty). Số thuế GTGT được hoàn (nếu có) liên quan đến hoạt động của Công ty tại địa phương nào thì sẽ do Cục thuế đó giải quyết.

Đối với số thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động xây dựng nhà máy tại tỉnh Đồng Nai, Công ty shinpoong Daewoo thực hiện kê khai và nộp hồ sơ xin hoàn thuế GTGT theo đúng quy định tại Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC nói trên để Cục thuế tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty shinpoong Daewoo biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu