ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/UBND-ĐTMT
Về phối hợp thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố;
- Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

Ủy bannhân dân thành phố có nhận được Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụngmũ bảo hiểm khi tham gia giao thông;

Về vấnđề trên, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Yêu cầuThủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận- huyện phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sản xuất, kinhdoanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nói trên (sao y đính kèm);trước hết tập trung một số nhiệm vụ cấp bách sau đây:

1.Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành viên, các sở - ban -ngành thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quantruyền thông tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người khi tham giagiao thông đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn chất lượng, an toàn và có nguồn gốcrõ ràng.

Thủtrưởng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệmthường xuyên giáo dục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ởđơn vị mình gương mẫu chấp hành và đội mũ bảo hiểm bảo đảm tiêu chuẩn chấtlượng khi tham gia giao thông.

2. GiaoSở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường kiểm trasản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định; xử lý nghiêm các cơsở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, cónguồn gốc không rõ ràng, vì lợi nhuận làm ảnh hưởng mất an toàn cho người sửdụng.

3. SởKhoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, SởGiao thông vận tải và Công an thành phố tăng cường biện pháp quản lý chất lượngmũ bảo hiểm sử dụng cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; quản lý chặt chẽ việcdán nhản, tem chất lượng mũ bảo hiểm trong sản xuất, kinh doanh trên địa bànthành phố.

4. Côngan thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử phạttheo quy định đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc sửdụng mũ không đúng quy cách an toàn.

5. Chủtịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các quận - huyện chỉđạo thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý giải tỏa những điểm bàybán mũ bảo hiểm tràn lan trên lòng, lề đường gây cản trở giao thông và ảnhhưởng mỹ quan đô thị; chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn thực hiệntuyên truyền vận động nhân dân chấp hành đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn chấtlượng khi tham gia giao thông, không đội mang tính hình thức, đối phó việc kiểmtra của các lực lượng chức năng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín