TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/CT-TTHT
V/v: Thuế tiêu thụ đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Chăm sóc da Gangnam.
Đ/chỉ: số 31, đường 17, Khu phố Mỹ Thái II (S4), Phường Tân Phú, Quận 7.
Mã số thuế: 0312139494.

Trả lời văn bản ngày 28/02/2013 của Công ty về thuế tiêu thụđặc biệt; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/112008 của Quốc hội thì đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bao gồm:

“Dịch vụ:

a) Kinh doanh vũ trường;

b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke);

c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởngbao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máytương tự;

d) Kinh doanh đặt cược;

đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơigôn;

e) Kinh doanh xổ số.”

Trường hợp Công ty được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh cấp giấy phép đầu tư số 411043002144 ngày 15/01/2013 với ngành nghề kinhdoanh: dịch vụ làm tóc và cắt tóc, sơn móng tay và cắt sửa móng tay, chăm sócda mặt (mã ngành kinh tế - 9631) thì các dịch vụ này không thuộc đối tượng phảichịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Web Cục Thuế;
- Lưu (TTHT, HC)
423-59240/2013tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga