BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/TCĐBVN-KCHT &ATGT
V/v triển khai thực hiện công điện số 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam;
- Hiệp hội vận tải hàng hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa;
- Các Cảng biển, sông.

Hiện tượng xe quá tải đang diễn biến với số lượnglớn ngày càng tăng trên khắp cả nước; việc vi phạm chở quá tải trọng cho phépcủa cầu đường không những là nguyên nhân trực tiếp làm cho các tuyến đường,công trình cầu nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng, giảm tuổi thọ so với mục tiêuthiết kế đặt ra, làm giảm hiệu quả đầu tư, gây tốn kém chi phí cho ngành đườngbộ trong việc sửa chữa, khắc phục hậu quả mà còn là nguy cơ tiềm ẩn TNGT; xequá tải đang gây thiệt hại cho xã hội nhiều hơn lợi ích kinh tế trực tiếp mà xequá tải đưa lại.

Thực hiện Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013,của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đườngbộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép; Tổng cục ĐBVNvà Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đã xây dựng và triển khai thực hiện kếhoạch liên ngành số 1230/KHPH ngày 28/3/2013 v/v phối hợp kiểm soát, xử lý hànhvi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng của ô tô vận chuyển hàng hóa trênQL.5 TP. Hải Phòng. Bước đầu kế hoạch thực hiện trong 20 ngày (từ ngày09/4/2013 đến hết ngày 28/4/2013); hai Tổng cục tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm,bàn phương hướng, biện pháp thực hiện tiếp theo. Tiếp theo thời gian tới sẽ đầutư mua sắm 67 Trạm cân lưu động trang bị cho 63 Sở Giao thông vận tải và 4 KhuQuản lý đường bộ để thực hiện việc kiểm tra xử phạt lưu động trên khắp hệ thốngđường bộ cả nước; đồng thời hình thành mạng lưới trạm kiểm tra tải trọng xe cốđịnh, để ngăn chặn và xử lý triệt để xe vi phạm về tải trọng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Hiệp hội vận tảiôtô Việt Nam; Hiệp hội vận tải hàng hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, các doanh nghiệp vận tải, các Cảngbiển, Cảng sông như sau:

- Ủng hộ, đồng thuận với chủ trương đúng đắn củaChính phủ trong việc chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạmchở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến tậncác chủ hàng, chủ xe, lái xe trong công tác chấp hành pháp luật về tải trọng xevà vận tải hành khách. Lựa chọn cách xếp hàng hóa và loại hình vận tải phù hợpđể đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, không vi phạm về tải trọng quy định.

- Có cam kết xếp hàng, chở hàng đúng trọng tải quyđịnh, để góp phần giữ gìn cầu đường đường khai thác bền lâu và đảm bảo an toàngiao thông.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá rằng: khi màtrách nhiệm của chủ hàng, chủ nguồn hàng, chủ xe, người đứng đầu các doanhnghiệp vận tải, chủ bến cảng, kho bãi hàng hóa … nâng lên, đồng thuận và chấphành đúng quy định xếp hàng hóa đúng tải trọng lên xe, thì cốt lõi vấn đề quátải trọng sẽ được giải quyết căn bản. Đi đôi với giải pháp tuyên truyền là biệnpháp cưỡng chế xử phạt để pháp luật được thực thi nghiêm minh.

Trường hợp xe cố tình vi phạm, theo quy định hiệnhành ngoài việc bị phạt tiền, thì chủ xe, lái xe phải tự chịu trách nhiệm dởphần hàng quá tải, tự bảo quản quản lý số hàng đó và chịu mọi chi phí liên quan.

Tổng cục ĐBVN đề nghị các cơ quan, đơn vị có liênquan quan tâm, triển khai thực hiện theo phạm vi trách nhiệm của mình.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các cơ quan tham mưu của Tổng cục;
- Trung tâm thông tin - Tổng cục;
- Tạp chí đường bộ - Tổng cục;
- Lưu VT, KCHT&ATGT.(Tổng 150 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường