BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty Sumitomo Mitsui Construction, Co.LTD
(Tòa nhà 17-21 tầng Làng sinh viên Hacinco đường Ngụy Như Kon Tum, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 33119/CT-KTT1 ngày 17/12/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị giatăng (GTGT) của Công ty Sumitomo Mitsui Construction, Co.LTD, sau khi báo cáovà được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.2, Mục III Thông tưsố 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchđối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Mục VI Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchthuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức;

Căn cứ điểm 6 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và khoản 6 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 2 công văn số 7711TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quảnlý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA.

Căn cứ các quy định và hướng dẫnnêu trên, thì: Trường hợp Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui và Bộ Giao thông vậntải (đại diện là Ban quản lý dự án Thăng Long) ký bổ sung Phụ lục số 4 của Hợpđồng số 219/KH ngày 4/3/2005 để điều chỉnh giá trị hợp đồng tăng thêm thì CụcThuế thành phố Hà Nội đề nghị Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui cung cấp hồ sơxác định nguồn vốn để thực hiện phần khối lượng tăng thêm (vốn vay ODA khônghoàn trả, vốn vay ODA ưu đãi, vốn vay tín dụng thương mại), nếu nguồn vốn đầutư cho phần giá trị hợp đồng tăng thêm là nguồn vốn ODA vay ưu đãi và Ban quảnlý dự án Thăng Long không được ngân sách Nhà nước cấp vốn để trả thuế GTGT chophần giá trị tăng thêm thì Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui thuộc đối tượnghoàn thuế GTGT đối với phần giá trị tăng thêm của dự án theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các Vụ (BTC); QLN&TCĐN, PC, CST;
- Các Vụ (TCT), PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu