BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1388/LĐTBXH-LĐTL
V/v Đăng ký thang lương, bảng lương

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh Xã hội TháiNguyên

Trả lời công văn số 509/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/4/2009 của SởLao động Thương binh Xã hội Thái Nguyên về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độphụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày28/5/2007 qui định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và các Thông tư hướngdẫn thực hiện thì công ty nhà nước được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt độngtheo Luật doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên doNhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, Ngân hàng phát triển Việt Nam thuộc đối tượngáp dụng thang lương, bảng lương qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêutrên, do đó không phải đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý laođộng địa phương.

2/ Đối với công ty cổ phần tự xây dựng thang lương, bảnglương hoặc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Chính phủ qui định đốivới công ty nhà nước thì phải thực hiện đăng ký thang lương, bảng lương theoqui định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ qui địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lươngvà các Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003, số 28/2007/TT-BLĐTBXHngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao độngThương binh và Xã hội biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào