BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1388/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bình Định

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 606/CT-TTHT ngày 09/03/2009 của Cục Thuế tỉnhBình Định đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cung cấpsuất ăn cho các trường học. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 13, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định Hàng hóa, dịch vụ sau đây thuộc diệnkhông chịu thuế GTGT:

“13.Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tinhọc; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻvà dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiếnthức chuyên môn nghề nghiệp.

Trườnghợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ănthì tiền ăn cũng thuộc đối tượng không chịu thuế”.

Căncứ hướng dẫn trên thì việc thu tiền ăn của cơ sở dạy học các cấp nêu trên thuộcdiện không chịu thuế GTGT. Do vậy cơ sở dạy học không phải tính thuế GTGT đầura, đồng thời cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào do cơ sở kinh doanhkhác cung cấp về lương thực, thực phẩm.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương