BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1388 TCT/NV5
V/v Hạch toán vào chi phí đối với hoá đơn GTGT ghi bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty liên doanh Lesaffre-Cát Tường

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV-PKT ngày 24/3/2003 của Công ty Liên doanh Lesaffre-Cát Tường (Công ty Lesaffer-Cát Tường) hỏi về việc hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoá đơn GTGT ghi bằng ngoại tệ. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, các khoản chi trực tiếp phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty được hạch toán vào chi phí. Các khoản chi này đều phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính. Các chi phí không phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc chi phí không có hoá đơn, chứng từ và hoá đơn không hợp pháp không được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo hướng dẫn tại Điểm 5, Mục III, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán ra hoặc mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh hoạt động mua, bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp.

Vì vậy, Công ty Lesaffre Cát Tường phải yêu cầu Công ty Gmartrans TP. Hồ Chí Minh và công ty Vieteracht TP.Hồ Chí Minh điều chỉnh lại hoá đơn thanh toán bằng ngoại tệ, trên đó có ghi đầy đủ tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-Bộ Tài chính nói trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Lesaffre Cát Tường biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu