TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1388/TCT-PCCS
V/v: Thời hiệu truy thu tiền thuế, tiền phạt

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 983/CT-TTr2 ngày 16/3/2006 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỏi về thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 Luật thuế giá trị gia tăng năm 1998 và tại khoản 4, Điều 29 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1998 thì: Trong trường hợp phát hiện và kết luận có sự khai man thuế, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả lại tiền thuế trong thời hạn năm năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế; trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thế thì thời hạn truy tiền thuế, tiền phạt được tính từ ngày cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động.

Tại khoản 3, Điều 7 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: Thời điểm xác định cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế để xử phạt vi phạm hành chính là thời điểm cá nhân, tổ chức đã hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế hoặc thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế hồ sơ đề nghị của cá nhân, tổ chức đó.

Căn cứ vào các quy định trên, cơ sở kinh doanh đã thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế từ năm 2003 trở về trước, nhưng nay kiểm tra phát hiện thêm số thuế kê khai thiếu nhưng chưa quá thời hạn 5 năm trở về trước kể từ ngày kiểm tra, phát hiện thì bị truy thu. Việc xác định thời hiệu truy thu cụ thể như sau:

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thời hiệu là 5 năm trở về trước, tính từ ngày kiểm tra, phát hiện đến ngày cuối cùng của thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm phát sinh hành vi vi phạm.

- Đối với thuế giá trị gia tăng, thời hiệu là 5 năm trở về trước, tính từ ngày kiểm tra phát hiện, đến ngày cuối cùng của thời hạn nộp quyết toán thuế giá trị gia tăng của năm phát sinh hành vi vi phạm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương