VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1388/VPCP-QHQT

V/v: Phê duyệt Hiệp định Đầu tư ASEAN - Trung Quốc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 859/TTr-BKH ngày 05 tháng 02 năm 2010 và số 1217/BKH-PC ngày 27 tháng 02 năm 2010 về việc phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc đã được ký tại Thái Lan ngày 15 tháng 8 năm 2009.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các cam kết trong Hiệp định.

3. Bộ Công thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đầu mối liên lạc phía Việt Nam để hỗ trợ việc liên lạc giữa các bên ký kết và tham gia các cơ quan giám sát, điều phối thực hiện Hiệp định.

4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc