BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13884/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định của Hộiđồng mỹ phẩm ASEAN về việc cập nhật Isopropylparaben, Isobutylparaben,Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben vào danh mục các chất không được dùngtrong mỹ phẩm (Phụ lục II- Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN);

Theo báo cáo của các SởY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tiếp theo Công văn số 6577/QLD-MP ngày 13/4/2015 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật các chất dùngtrong mỹ phẩm, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược thôngbáo:

1. Đình chỉ lưu hành vàthu hồi trên toàn quốc các sản phẩm mỹ phẩm nêu tại Danh mục I - Các sảnphẩm mỹ phẩm nước ngoài bị thu hồi và Danh mục II - Các sản phẩm mỹ phẩm sảnxuất trong nước bị thu hồi kèm theo công văn này.

- Lý do thu hồi: sảnphẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức đã công bố có chứa Isopropylparaben,Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben là các chất không đượcphép sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định mới cập nhật của Hội đồng mỹ phẩmASEAN.

- Thời gian thực hiệnviệc đình chỉ lưu hành và thu hồi: từ ngày 31/7/2015.

2. Yêu cầu các tổ chức,cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có tên tại danh mục đínhkèm công văn này phải:

- Gửi thông báo thu hồitới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêutrên.

- Gửi báo cáothu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2015.

3. Đề nghị Sở Y tế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thông báo cho các cơsở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồicác sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thôngbáo này.

- Tiến hành thu hồi tấtcả các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thứccó chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben vàPentylparaben do Sở Y tế đã cấp cho các tổ chức, cá nhân đứng tên công bố tại SởY tế theo quy định, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2015.

- Chủ động phối hợp vớicác cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹphẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben,Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben theo danh mục các sảnphẩm mỹ phẩm và doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nêutrong công văn này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quảnlý Dược (www.dav.gov.vn/Quản lý mỹ phẩm). Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhânkhông chấp hành nghiêm túc việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phầncông thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben,Benzylparaben, Pentylparaben và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trướcngày 20/08/2015.

Cục Quản lý Dược thôngbáo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức,cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia (để b/c);
- Cục Quản lý Thị trường -Bộ Công Thương (để p/h);
- Thanh tra Bộ (để Phối hợp)
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr D&MP, MP.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 13884/QLD-MP 2015 đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩmCông văn 13884/QLD-MP 2015 đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm