TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1389/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Ông (Bà) Phan Kim Khôi
Địa chỉ: 400 Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 10, TP.HCM
Mã số thuế: 0308625276

Trả lời văn thư ngày 01/03/2013 của Ông Phan Kim Khôi về việcủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNCN;

Căn cứ công văn số 187/TCT- TNCN ngày 15/01/2013 của Tổngcục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012:

“Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kýhợp đồng dài hạn (trên 3 tháng) duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch nếucó yêu cầu thực hiện quyết toán thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế cho cơ quantrả thu nhập quyết toán thay, kể cả trường hợp cá nhân làm việc chưa đủ 12tháng trong năm nhưng có thu nhập duy nhất tại một nơi.”

Trường hợp của Ông theo trình bày trong năm 2012, làm việctại công ty A đến hết tháng 11/2012, từ tháng 12/2012 chuyển sang làm việc tạicông ty B nhưng thu nhập của tháng 12/2012 được Công ty B trả trong tháng01/2013. Như vậy trong năm 2012 Ông chỉ nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công duynhất tại Công ty A thì có thể ủy quyền cho Công ty A thực hiện quyết toán thay.

Cục Thuế TP thông báo Ông biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.TNCN
- Phòng PC
- Web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
460-60049/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga