BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------------
Số: 1389/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT đối với dịch vụ y tế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.
Trả lời công văn số 338/CT-TTHT ngày 31/10/2011 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ nêu vướng mắc về kê khai thuế GTGT đối với dịch vụ y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 9 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh. Dịch vụ y tế bao gồm cả vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, gường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.”
Tải khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế, hướng dẫn như sau:
“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”
Căn cứ hướng dẫn trên, dịch vụ chụp cắt lớp vi tính của Bệnh viên Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cần thơ làm rõ, nếu bảng giá dịch vụ chụp cắt lớp vi tính của Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ không bao gồm thuế GTGT, Bệnh viện đã kê khai sai thì Cục Thuế xem xét hướng dẫn đơn vị kê khai, điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết.

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT; CS (2).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?