BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1389 TCT/CS
V/v thời điểm xử lý miễn giảm thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 768 CT/TQD ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về thời điểm xử lý miễn giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp có dự án nâng cấp đầu tư mở rộng trong năm 2001 và đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định tại Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính. Phương pháp xác định thu nhập chịu thuế tăng thêm do các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp mang lại thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4582 TCT/CS ngày 2/11/2002.

2. Tại điểm1.2.b, mục II phần B Thông tư số 2/2001/TT-BTC có hướng dẫn: Căn cứ vào tình hình thực hiện dự án đầu tư và thời gian tính miễn thuế, giảm thuế nêu trên, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế cụ thể đối với đơn vị mình, Bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế được lập và gửi cơ quan thuế cùng với bản sao giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư).

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì: Đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu, sau khi được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện dự án đầu tư thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế phải gửi bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc. Trường hợp đơn vị không thực hiện đúng thời gian quy định mà chỉ khi nào gửi đơn xin miễn, giảm thuế mới gửi bản đăng ký thời gian miễn, giảm thuế và giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì cơ quan thuế áp dụng các mức xử phạt hành chính theo quy định và vẫn giải quyết cho ưu đãi miễn giảm thuế.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc