TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1389/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty LD TNHH FLEXCON Việt Nam

Trả lời công văn số 002- 12/FLEXCON / 2005/CV ngày 23/12/2005 của Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/tt-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên, xí nghiệp sản xuất xuất nhập khẩu Việt An ký hợp đồng gia công hàng may mặc xuất khẩu số COM 05007/VIETAN /FLEXCON ngày 15/5/2005 với Công ty TNHH Flexcon Hồng Kông nhưng sau đó, theo chỉ định của Công ty TNHH Flexcon Hồng Kông, đã giao số nguyên phụ liệu nhập khẩu của mã hàng MC07(5) trong hợp đồng để sản xuất 3041 sản phẩm cho Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam (thủ tục giao, nhận công hàng hóa xuất khẩu theo phụ lục số 03 kèm theo hợp đồng số COM/ 05008/JV /STONEFASHION ngày 7/5/2005 đã ký giữa Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam và công ty TNHH Flexcon Hồng Kông thì doanh thu gia công hàng xuất khẩu của mã hàng MC07 (5) bao gồm 3041 sản phẩm nêu trên của Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện, thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh TNHH Flexcon Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Hải quan (để theo dõi);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến